Privacy Policy

   
 
Ruajtja e Fshehtesie
Ne nuk do të abuzojmë asnjëherë dhe në asnjë mënyrë me informacionet tuaja personale.
Të dhënat që kemi për ju nuk do t’i kalojnë asnjë pale të tretë, përveç rasteve kur kërkohen nga organet e drejtësisë.
Ne nuk do t’ju dërgojmë me e-mail mesazhe të cilat ju nuk i keni kërkuar, përveç mesazheve që kanë lidhje me transaksione të rëndësishme.
Ju do të keni mundësinë të ndërprisni shpejt dhe pa vështirësi abonimin që keni bërë për çfarëdolloj komunikimi me ne me anë të postës elektronike.
Deklarata e ruajtjes se fshehtesise
Për kompaninë tonë, ruajtja e të dhënave personale të klientëve është një çështje e rëndësishme.
Të gjitha veprimtaritë e Interesante.al në internet pajtohen sipas Ligjit Nr. 9887 Dt. 10.03.2008 per mbrojtjen e te dhenave personale, dhe ligjin Europian (EU Directive 95/45/EC, 2002/58/EC dhe Treaty Convention ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) dhe legjislacionet vendase në vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore. Kjo politikë e ruajtjes së fshehtësisë përcakton mënyrën e trajtimit të informacioneve që Interesante.al merr nga ju kur vizitoni këtë faqe interneti.
Te dhenat Personale
Të dhënat personale janë informacionet tuaja të identifikimit, psh: emri juaj, adresa, adresa postare ose e e-mail-it. Interesante.al nuk i mbledh të dhënat tuaja personale përveçse kur ju i jepni vetë ato, psh. kur porosisni një produkt ose kur abonoheni në buletinin informativ.

Siguria
Interesante.al kujdeset shumë për të garantuar sigurinë e të dhënave personale. Të dhënat janë të mbrojtura me kujdes nga humbja, shkatërrimi, shtrëmbërimi/falsifikimi, manipulimi dhe nga hyrja e paautorizuar ose përdorimi i paautorizuar.
X
× Porosit online nga WhatsApp